Formularz rejestracyjny na Wehikuł Kariery

Obrazek

 

Obrazek

 

Wehikuł Kariery to niepowtarzalny projekt realizowany pod patronatem firmy WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Program składa się z pięciu warsztatów, podczas których studenci mają możliwość pracy na prawdziwych case`ach klientów i wczucia się w rolę doradcy. Spotkania odbywają się w przeciągu pięciu miesięcy i są prowadzone przez ekspertów w obszarze prawa podatkowego i gospodarczego. Zwieńczenie programu i wręczenie certyfikatów ma miejsce podczas koktajl party
w siedzibie WPW. Dla najlepszych uczestników program kończy się płatną praktyką w prestiżowej kancelarii prawno-podatkowej WPW.

 

Aby wziąć udział w programie, wypełnij formularz i aplikuj już dziś!

Obrazek

 

Imię

Uczelnia

Tryb studiów

Nazwisko

Kierunek

Rok

E-mail

Przedstaw się nam w kilku zdaniach

Napisz w dwóch-trzech zdaniach, dlaczego chcesz wziąć udział w Programie Wehikuł Kariery

W jakich obszarach chciałbyś/chciałabyś się rozwijać?

KLAUZULA INFORMACYJNA

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem decydującym, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystywane jest organizator warsztatów Wehikuł Kariery (dalej również jako: „Program”), tj. WPW Doradztwo prawne sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Włodkowica 4, 50-072 Wrocław (dalej jako: „WPW”).

Można się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 71 307 47 40 lub poprzez adres e-mail biuro@wpw-doradztwo.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez WPW?
WPW przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników do udziału w Programie oraz rejestracji do Programu;
• umożliwienia uczestnikom udziału w cyklu warsztatów Wehikuł Kariery, w tym informowania uczestników o spotkaniach w ramach Programu;
• informowania o kolejnych edycjach Programu lub innych wydarzeniach kierowanych do studentów, których WPW jest organizatorem lub partnerem;
• przedstawienia ofert stażu lub współpracy z WPW wybranym uczestnikom Programu lub (w przypadku udzielenia nam odrębnej zgody) informowania o prowadzonych przez WPW lub WPW Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przyszłych rekrutacjach;
• archiwizacji dokumentów;
• dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
• tworzenia analiz i statystyk;
• zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez WPW obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dlaczego WPW może przetwarzać Twoje dane osobowe?
WPW może przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WPW, którym jest:
• organizacja i przeprowadzenie cyklu warsztatów Wehikuł Kariery;
• informowanie o kolejnych edycjach Programu lub innych wydarzeniach kierowanych do studentów, których WPW jest organizatorem lub partnerem;
• przedstawienie ofert stażu lub współpracy z WPW wybranym uczestnikom Programu;
• dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami;
• przechowywanie dokumentów dla celów archiwalnych;
• tworzenie analiz i statystyk;
• zapewnienie rozliczalności.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody, WPW może przedstawiać Tobie po zakończeniu Programu informacje o przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez WPW lub WPW Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Czy musisz podać WPW swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest wymogiem aplikowania do programu Wehikuł Kariery oraz udziału w warsztatach w ramach Programu. W przypadku niepodania przez Ciebie wymaganych danych osobowych, Twój udział w programie Wehikuł Kariery może stać się niemożliwy.

Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec WPW w zakresie przetwarzanych danych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez WPW możesz żądać od WPW:
• dostępu do danych;
• sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez WPW; gdy cofniesz zgodę na przetwarzania danych; gdy zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający WPW sprawdzić prawidłowość Twoich danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Twoje dane nie są już potrzebne WPW, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• przeniesienia danych: w przypadku, w którym dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie zgody przez Ciebie wyrażonej, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

W przypadku, gdy postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, masz prawo cofnięcia zgody w każdym czasie.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez WPW do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Twoją szczególną sytuację;
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu WPW udostępniasz dane osobowe?
WPW może udostępnić Twoje dane osobowe:
• podmiotom wspierającym WPW w organizacji warsztatów Wehikuł Kariery oraz procesie rekrutacji do Programu, np. podmiotom świadczącym usług IT, kurierom, pracownikom ochrony;
• podmiotom powiązanym z WPW w ramach grupy kapitałowej WPW, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
• organom publicznym uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo WPW przechowuje Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe związane z aplikowaniem do programu Wehikuł Kariery będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji do Programu. Jeśli zostałaś/eś zakwalifikowany do udziału w Programie, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia.

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na cele:
• przedstawiania informacji o kolejnych edycjach Programu Wehikuł Kariery lub innych wydarzeniach skierowanych do studentów organizowanych przez WPW – dane osobowe mogą być przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy od zakończenia Programu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
• przedstawienia ofert stażu, pracy lub współpracy z WPW wybranym osobom biorącym udział w Programie – dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 4 miesięcy od zakończenia Programu lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej;
• przedstawienia informacji o prowadzonych w przyszłości przez WPW lub WPW Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu rekrutacjach – na podstawie odrębnej zgody – dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od zakończenia Programu;
• rozliczalności z wykonania obowiązków ustawowych – przechowywane będą co do zasady bezterminowo;
• w przypadku powstania po stronie WPW uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


ZGODA NA KOMUNIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ:

Jeśli chcesz pozostać z nami w kontakcie i być informowany o przyszłych wydarzeniach studenckich, których WPW jest organizatorem lub partnerem, w tym o kolejnych edycjach programu Wehikuł Kariery, prosimy o udzielenie poniższej zgody na pozostanie w kontakcie drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@wpw-doradztwo.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WPW informacji o kolejnych edycjach programu Wehikuł Kariery lub przyszłych wydarzeniach studenckich, których WPW lub WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. jest organizatorem lub partnerem, drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.

ZGODA NA INFORMOWANIE O PRZYSZŁYCH REKRUTACJACH

Jeśli po zakończeniu obecnej edycji programu Wehikułu Kariery chciałbyś otrzymywać od WPW informacje o rekrutacjach prowadzonych przez WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp. k. lub WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o., prosimy o udzielenie poniższej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu lub otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@wpw-doradztwo.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie przez WPW o rekrutacjach prowadzonych przez WPW Doradztwo Prawne Grzegorz Proksa sp. k. z siedzibą we Wrocławiu oraz WPW Doradztwo podatkowego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na otrzymywanie od WPW informacji o prowadzonych rekrutacjach drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail.